Juridisk informasjon

Off

JURIDISK INFORMASJON

ANSVARLIG FOR PUBLIKASJONENE

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

Bruken av nettstedet www.renault-trucks.com er underlagt fransk lov.

Renault Trucks SASU har utviklet dette nettstedet med pedagogiske formål, og for å gi personlig informasjon og tilrettelegge for kommunikasjon. Du står fritt til å bruke nettstedet etter eget ønske. Du har tillatelse til å kopiere den informasjon som gis på dette nettstedet, men kun til personlig, og ikke til kommersiell bruk, og på den betingelse at du beholder alle anmerkninger som gjelder rett til gjengivelse og opphavsrett. Derimot er det forbudt å distribuere, endre, overføre, gjøre gjenbruk av, videresende eller bruke informasjonen som gis på nettstedet i offentlig eller kommersielt øyemed uten skriftlig godkjennelse fra Renault Trucks SASU. Dette gjelder tekster, bilder, animasjoner og musikk. Tilgangen til nettstedet er også underlagt følgende betingelser (“generelle betingelser”) og alle gjeldende lover. Ved å gå inn på nettstedet og navigere der aksepterer brukeren uten forbehold de Generelle Betingelsene, og erkjenner at disse betingelsene har forrang foran enhver annen avtale mellom brukeren og Renault Trucks SASU.

GENERELLE BETINGELSER

1/ Innholdet i dette nettstedet, uansett type (bl.a. fotografier, videoer, tekster, logoer, bilder…) er beskyttet av opphavsrett som Renault Trucks er innehaver av, eller som Renault Trucks har en lisens for.

2/ Renault Trucks SASU skal bestrebe seg på kun å gi informasjon på dette nettstedet som er nøyaktig og oppdatert. Dette kan imidlertid ikke garanteres av Renault Trucks SASU, som dermed ikke kan holdes ansvarlig for en hvilken som helst feil eller utelatelse på nettstedet.

INFORMASJONEN SOM GIS PÅ DETTE NETTSTEDET GIS SLIK DEN ER. DENNE INFORMASJONEN ER VEILEDENDE, IKKE KONTRAKTBINDENDE, OG KAN ANSEES SOM RÅD.

Renault Trucks SASU forbeholder seg retten til å endre og/eller korrigere innholdet i informasjonen som gis på nettstedet på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel, uten at det medfører ansvar for Renault Trucks SASU, medlemmer av forhandlernettet eller bedriftens ansatte. Renault Trucks SASU garanterer ikke at informasjonen som gis er fullstendig, og kan ikke holdes ansvarlig for unøyaktigheter, uriktigheter, utelatelser eller trykkfeil, eller for skader som skyldes at en tredjepart på ulovlig vis har gått inn på nettstedet for å endre denne informasjonen..

RENAULT TRUCKS KAN UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR TREDJEPART FOR EN HVILKEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, SPESIFIKK ELLER FØLGESKADE SOM SKYLDES BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET ELLER ET ANNET NETTSTED SOM ER TILGJENGELIG VIA HYPERTEKSTKOBLING FRA DETTE NETTSTEDET. DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER ØKONOMISK ELLER KOMMERSIELL SKADE OG ETHVERT TAP AV PROGRAMMER ELLER DATA I DATASTYRINGSSYSTEMER ELLER ANNET, OG DETTE SELV OM Renault Trucks SASU HAR BLITT UTTRYKKELIG INFORMERT OM MULIGHETEN FOR DENNE TYPEN SKADER.

Renault Trucks SASU kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for ulovlig bruk eller bruk som strider i mot de nærværende betingelser og som krenker en tredjeparts rettigheter.

Renault Trucks SASU gir ingen garantier eller erklæringer på et annet nettsted du kan få tilgang til via dette nettstedet. Disse garantiene og/eller erklæringene gis kun av praktiske grunner, og kan under ingen omstendigheter innebære at Renault Trucks SASU påtar seg eller aksepterer et ansvar knyttet til innholdet i eller bruken av disse andre nettstedene.

Informasjonen som gis på dette nettstedet kan inneholde referanser eller henvisninger til produkter, tjenester, osv. som gis av Renault Trucks SASU, og som ikke tilbys eller er tilgjengelig i ditt land. Nøyaktigheten for dette kan ikke garanteres. Denne typen referanser betyr ikke at Renault Trucks SASU har til hensikt å annonsere disse produktene, tjenestene osv. i ditt land. For ytterligere informasjon om disse produktene, tjenestene osv., eller for å gjøre en bestilling, kontakt din lokale forhandler.

3/ Enhver kommunikasjon eller informasjon som sendes av brukeren til dette nettstedet, enten det er via elektronisk post eller på annen måte, og som inneholder data, kommentarer eller forslag, betraktes som ikke-konfidensiell, og dekkes ikke av noen eiendomsrett. Ethvert element som sendes inn kan dermed brukes av Renault Trucks og Renault Trucks’ filialer til alle slags formål, inkludert gjengivelse, offentliggjørelse, overføring, publikasjon og distribusjon. I tillegg kan Renault Trucks SASU fritt benytte seg av alle ideer, konsepter, kunnskaper og teknikker som inngår i kommunikasjonen som sendes inn til nettstedet av en bruker, blant annet for utvikling, fabrikasjon og kommersialisering av produkter som benytter seg av den informasjonen som gis.

4/ Bilder av personer eller steder som vises på nettstedet er enten selskapet Renault Trucks SASU’ eiendom, eller brukes med dets tillatelse. Nettstedbrukeren, eller enhver annen person, har ikke lov til å bruke disse bildene, med mindre noe annet går klart frem av de generelle betingelsene eller i teksten på nettstedet. Enhver ikke-autorisert bruk av disse bildene vil kunne utgjøre et brudd på lover og regler om copyright, varemerker, personvern, reklame og kommunikasjon.

5/ Varemerker, logoer og kjennetegn (sammen kalt “merker”) som fremlegges på dette nettstedet, enten de er registrerte eller ikke, tilhører Renault Trucks og andre personer. Ingen anmerkning på dette nettstedet kan tolkes som en hvilken som helst overdragelse av en lisens eller en rett til å bruke en eller flere merker uten skriftlig tillatelse fra eieren/eierne. Enhver bruk av merkene eller annen informasjon som gis på dette nettstedet uten at det gis klar tillatelse til det i de generelle betingelsene, er strengt forbudt. Renault Trucks SASU gjør det klart at selskapet vil sørge for at selskapets eiendomsrett blir overholdt, og det med alle lovlige midler, inkludert rettslige prosedyrer.

Renault Trucks SASU har ikke kontrollert alle de nettstedene som er knyttet til dette nettstedet, og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet i disse. Brukeren er selv ansvarlig for tilgangen til sider utenfor dette nettstedet, eller til andre nettsteder.

6/ Renault Trucks SASU forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å endre og oppdatere de generelle betingelsene. Disse endringene og oppdateringene pålegges da brukeren, som regelmessig skal lese dette avsnittet for å finne ut av hvilke generelle betingelser han/hun er underlagt.

KREDITTER

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting