Nyheter


 

13.04.2015

ELEKTRISK MAXITY

Det franske postverket (La Poste) og Renault Trucks engasjerer seg for miljøet

Renault Trucks og det franske postverket viderefører sitt engasjement for en bærekraftig utvikling. De vil for første gang i Europas historie prøve ut en lastebil med el-motor og hydrogendrift som øker rekkevidden.  Denne elektriske 4,5 tonns Maxity vil dermed få en rekkevidde på hele 200 km. Den skal testes under reelle driftsforhold i ett år, i området rundt Dole (Jura).

I samarbeid med det franske postverket lanserer Renault Trucks for første gang i Europa en elektrisk Maxity med en hydrogendrevet brenselcelle utviklet av Symbio FCell. Dette systemet gjør det mulig å øke bilens rekkevidde. Testen skal vare i ett år og vil gjøre det mulig for Renault Trucks å utforske hydrogenteknologiens potensiale under faktiske driftsforhold. "Lastebilen avgir ingen støy, det eneste utslippet er vanndamp, og rekkevidden på 200 km gjør det til den ideelle lastebil for daglige oppdrag med distribusjon i og rundt byer", forklarer Karine Forien, som er strategidirektør for energieffektivitet hos Renault Trucks. "Vårt ønske med dette prosjektet er å bistå de europeiske storbyene i deres arbeid med å redusere forurensende utslipp og støy ved å teste innovative kjøretøy som har null utslipp og som er økonomiske lønnsomme for våre kunder på kort sikt."

For det franske postvesenet, som i dag har verdens største el-bilflåte, er dette eksperimentet et ledd i videreføringen av de prosjekter som allerede er lansert for å øke bilenes rekkevidde. I regionen Franche Comté, har det franske postvesenet nå i ett år testet disse rene, hydrogendrevne bilene som brukes til henting og distribusjon av post og pakker. "Hydrogen er i dag en effektiv løsning for å utvide mulighetene når det gjelder modellutvalget og rekkevidden for elektriske biler. Sett fra et mer globalt synspunkt er utviklingen av energilagring med hydrogen et vesentlig ledd i omdanning av energi", forklarer Frédéric Delaval, som er teknisk direktør for brev- og pakkeavdelingen.

Renault Trucks har forhåndsutrustet sin 4,5 tonns Maxity Electric slik at den kan utstyres med en brenselcelle, som utvikles og integreres i bilen i samarbeid med Symbio FCell. Dermed får Maxity Electric en gjennomsnittlig rekkevidde på ca. 100 km. Med denne brenselscellen oppnår man ytterligere 100 km rekkevidde. "Når bilen kjører, får den elektriske motoren tilført strøm fra to komplementære energikilder: Brenselcellen gir en maks. effekt på 20 kW, og over denne verdien er det batteriene som gir den nødvendige ekstra effekt. Når bilen står stille, vil brenselcellen om nødvendig lade opp batteriet", forklarer Christophe Vacquier, som er prosjektleder. Varmen som utvikles av brenselcellen brukes til å varme opp kupeen. Man unngår dermed å bruke energien fra batteriene, og dermed bevares bilens rekkevidde. Christophe Vacquier minner om brenselcellens funksjonsprinsipp: "Det dannes vann ved hjelp av oksygenet i luften og hydrogenet som lagres i bilens tanker, og dette gir elektrisitet og varme etter et prinsipp som er det motsatte av vannelektrolyse.

Gjennom denne avtalen går det franske postvesenet og Renault Trucks sammen om å fremme hydrogensektoren innen transport i Frankrike. Akkurat som for el-biler, vil fremveksten av denne sektoren trenge støtte av og samarbeid mellom industriaktører, brukere og de politiske myndigheter.